Przestronny dom na sprzedaż 151 m2, Wałbrzych

225 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 151 m²

Lokalizacja Wałbrzych, Wilcza

Cena 225 000 zł

Kontakt Syndyk Włodzimierz Bernacki, 601 xxx xxx

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W WAŁBRZYCHU PRZY UL. WILCZEJ

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. - sygn. akt VI GUp 75/17 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym

NIERUCHOMOŚCI położonej w Wałbrzychu przy ul. Wilczej 72 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM

MIESZKALNYM TRZYKONDYGNACYJNYM o pow. 151,2 m2 posadowionego na działce nr 86/2,

obręb 0053 Lubiechów o pow. łącznej 5178 m2 (SW1W/00005163/4)

za cenę nie niższą niż 225.000,- zł netto (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), po uzyskaniu zgody Sędziego – komisarza.

Cena sprzedaży nie zawiera podatku VAT.

Warunki udziału w sprzedaży :

► Oferty nabycia w/w przedmiotu należy składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera w trwale zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt VI GUp 75/17 - nie otwierać”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2019 r. do godz. 14.00 osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Kancelarii Notarialnej dr. Rafała Firleja Wałbrzychu, ul Słowackiego 13/3, 58-300 Wałbrzych w godzinach pracy kancelarii od poniedziałku do piątku (decyduje data złożenia oferty a nie data nadania).

► Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty przez syndyka nastąpi w dniu 26 września 2019 r. o godz. 14.15 w obecności Notariusza pod wskazanym wyżej adresem.

► Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić wadium na rachunek bankowy masy upadłości Artura Duca o numerze 03 1500 1764 1017 6004 5787 0000 w wysokości 22.500,00 zł - w terminie do 26.09.2019 r.

► Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą emailową: kancelaria.syndyka70@gmail.com, na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ul. Długa 3A,Ip. 58-309 Wałbrzych, tel. 601 580 219.

► Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.

► Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

Kontakt: Syndyk Włodzimierz Bernacki tel: 601 580 219 kancelaria.syndyka70@gmail.com

Lokalizacja