Przestronny dom na sprzedaż 154 m2, Rzeszów

410 250 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 154 m²

Lokalizacja Rzeszów, Lubelska

Cena 410 250 zł

Szczegóły

artur.ziobro@op.pl

tel.(+48)502 184 603

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

A. Działka nr 779, obręb ewidencyjny 217 - Pobitno, województwo podkarpackie, miasto Rzeszów, o powierzchni 0,0805 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: RZ1Z/00098503/5 (dalej jako: Nieruchomość 1).

B. Udział w wysokości ½ (słownie: jednej/drugiej) w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 519 o powierzchni 0,4874 ha położona w Rzeszowie; obręb ewidencyjny Pobitno, miasto Rzeszów, powiat m. Rzeszów, województwo podkarpackie. Sposób korzystania z działki: R – grunty rolne, PS – pastwiska trwałe, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: RZ1Z/00108225/6 (dalej jako: Nieruchomość 2).

  1. Opis i oszacowanie, sporządzone w formie opinii z dnia 19 lipca 2018 roku przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie z zakresu wyceny nieruchomości i ruchomości Zbigniewa Szozdę (B:0151/12/03), jest dostępny do wglądu u syndyka masy upadłości (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 120/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

  2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi:

dla Nieruchomości 1 - 410.250,00 zł brutto (słownie: czterysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych); dla Nieruchomości 2 - 91.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100 złotych).

  1. Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2019 roku włącznie na adres biura syndyka (ul. Obrońców Pokoju 64, 36-100 Kolbuszowa) z podaniem sygnatury akt: V GUp 120/18. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 120/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Marka Podolak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

dla Nieruchomości 1 – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych); dla Nieruchomości 2 – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).

  1. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marek Podolak w upadłości w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 62 1050 1562 1000 0097 0230 0469, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 120/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

  2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu składania ofert. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza.

  3. Szczegółowy Regulamin przetargu jest dostępny u syndyka masy upadłości.

Kontakt: Syndyk Artur Ziobro tel: 502 184 603 artur.ziobro@op.pl

Lokalizacja