Przestronny dom na sprzedaż 230 m2, Dusznica

269 811 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 230 m²

Lokalizacja Dusznica

Cena 269 811 zł

Szczegóły

Sejny, dnia 13-08-2019 r.

GK.6840.3.2019

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej

w Dusznicy, gm. Sejny wraz z prawem własności budynku.

Przedmiotem pierwszego przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego na rzecz Powiatu Sejneńskiego oraz prawo własności budynku stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, a w szczególności:

  • nieruchomość składająca się z działek nr: 118/9, 118/11 o powierzchni łącznej 0,6972 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 230 m2, zlokalizowana na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, położona w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., z przeznaczeniem na przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy, tj. na Społeczną Spółdzielnię Pracy oraz utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej Sejneńszczyzny przy współpracy polsko-litewskiej.

W Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach przy ulicy Józefa Piłsudskiego 34, w sali konferencyjnej (nr 4) na parterze.

Cena wywoławcza: 269 811 zł słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złoty (w tym: wartość gruntu jako prawa własności w wysokości 74 810 zł).

Wadium: 13 491 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złoty), w pieniądzu.

Wniesienie wadium na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 98 9354 0007 0000 0000 2235 0010 w Banku Spółdzielczym w Sejnach winno nastąpić w terminie do dnia 17 września 2019 r. (wtorek).

Tekst ogłoszenia o publicznym przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sejnach i poprzez opublikowanie na stronach internetowych: (www.powiat.sejny.pl i bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, tel. nr: 875173302, 875173916, 875173918 fax. 875162013, e-mail: biuro@powiat.sejny.pl.

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Sejnach tel: 875173302 biuro@powiat.sejny.pl

Lokalizacja