Przestronny dom na sprzedaż 240 m2, Bielsko-biała

414 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 240 m²

Lokalizacja Bielsko-Biała, Gołębia

Cena 414 000 zł

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 2019-06-26 o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10

odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bielsko-Biała ul. Gołębia 46, w skład której wchodzi parcela

nr PGR. 635/70 o powierzchni 0,0677 HA, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 240 m2 oraz powierzchni dodatkowej w postaci piwnic 45 m2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie o symbolu MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00055982/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 621 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania

tj. kwotę: 414 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 62.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.pl, www.licytacje.komornik.pl oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Kontakt: KSR Rafał Łyszczek tel: 602318560 bielsko.biala1@komornik.pl

Lokalizacja