Przestronny dom na sprzedaż 273 m2, Warszawa

1 278 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 274 m²

Lokalizacja Warszawa, Wilgi

Cena 1 278 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Adama Pietrzaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XGUp 303/18 ogłasza przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie - dzielnicy Wawer przy ulicy Wilgi 75. Nieruchomość stanowi działka o pow. 2104 m² - nr ew. 84/2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00211586/2.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący z garażem o powierzchni użytkowej 273,70 m².

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości określona została na kwotę 1.278.000,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek sprzedającego o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2019 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A , 00-450 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres tegoż Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14 o godz. 15.15.

Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są w aktach sprawy o sygnaturze XGUp 303/18, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21.

Warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt: Syndyk masy upadłości Adama Pietrzaka tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Lokalizacja