Przestronny dom na sprzedaż 289 m2, Gdańsk

1 071 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 290 m²

Lokalizacja Gdańsk, Leona Wyczółkowskiego

Cena 1 071 000 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00019982/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

13 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9A) w sali E 1.10A (budynek E) odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej: działka nr 291 o powierzchni 0,0545 ha, zabudowana wolnostojącym budynkiem o powierzchni 289,9 m2 oraz garażem o powierzchni 26 m2, należącej do dłużnika: Adrian Bieniek, położonej: 80-147 Gdańsk, Leona Wyczółkowskiego 34a, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00019982/6.

Suma oszacowania wynosi 1 428 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 1 071 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 142 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 29.05.2019 r. o godz. 10:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kontakt: Komornik Sądowy Piotr Majdziński tel: (58) 322 31 48 gdansk2@komornik.pl

Lokalizacja