Przestronny dom na sprzedaż 319 m2, Poznań

316 900 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 8 pokoi

Powierzchnia 319 m²

Lokalizacja Poznań, Biwakowa

Cena 316 900 zł

Szczegóły

Poznań, dnia 2019-05-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu

ul.Głogowska 144/3 , 60-205 Poznań

Sygn.akt KM 58/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w

dniu 1.08.2019 r. o godz. 12.00 w Sali Nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce,

ul. Kamiennogórska 26 Poznań odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

przysługującego dłużnikowi Michałowi Grodzkiemu udziału ( ½ ) w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Poznaniu, przy ul. Biwakowej 5, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto nr PO1P/00079855/6.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 475.350,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania to jest kwotę:

316.900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości to jest 47.535,00 zł w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Możliwe jest także wpłacenie rękojmi na rachunek bankowy komornika : PKO BP I O Poznań nr rachunku 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337 z zastrzeżeniem, że uznanie na rachunku komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest najpóźniej w dniu 31.07.2019 r.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Poznań, dnia 2019-05-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu

ul.Głogowska 144/3 , 60-205 Poznań

Sygn.akt KM 58/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w

dniu 1.08.2019 r. o godz. 12.20 w Sali Nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce,

ul. Kamiennogórska 26 Poznań odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

przysługującego dłużnikowi Tomaszowi Górnickiemu udziału ( ½ ) w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Poznaniu, przy ul. Biwakowej 5, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto nr PO1P/00079855/6. Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 475.350,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania to jest kwotę:

316.900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości to jest 47.535,00 zł w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Możliwe jest także wpłacenie rękojmi na rachunek bankowy komornika : PKO BP I O Poznań nr rachunku 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337 z zastrzeżeniem, że uznanie na rachunku komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest najpóźniej w dniu 31.07.2019 r.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kontakt: Komornik Sądowy Łukasz Dykier tel: (61) 842 02 23 poznan13@komornik.pl

Lokalizacja