Przestronny dom na sprzedaż 333 m2, Sieradz

713 300 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 334 m²

Lokalizacja Sieradz, Podmiejska

Cena 713 300 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości PUH WADRI Zuzanna Wawrzyńczak ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Sieradzu ul. Podmiejska 16 zabudowaną budynkiem mieszkalnym (działki nr 134/1 i 134/12 o powierzchni 0.2462 ha) nr KW SR1S/00039589/8 za cenę nie niższą niż 713 300,00 zł brutto (siedemset trzynaście tysięcy trzysta złotych 00/100).

Syndyk zaprasza do udziału w konkursie i składania pisemnych ofert.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie „oferta zakupu nieruchomości” należy przesłać w terminie do dnia 19 grudnia 2018 na adres: ul. Rewolucji 1905r. 82 lok. a05, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Regulamin konkursu, wycena wraz z opisem rzeczoznawcy i inne informacje dostępne drogą mailową: syndyk.ptak@gmail.com oraz pod numerem telefonu 510160506 i 501010040.

Pisemna oferta winna zawierać: nazwę lub imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta, proponowaną cenę, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, dowód wpłacenia 10% wadium. Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem. Oferty, które nie spełniają określonych wymagań lub które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Zwycięzca konkursu winien uiścić pełną cenę za nabywaną nieruchomość najpóźniej na dzień przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, co dodatkowo powinien potwierdzić kopią dowodu wpłaty, od czego uzależnione będzie wydanie mu rzeczy. Konkurs zostanie przeprowadzony przez syndyka w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00.

Kontakt: Syndyk Agnieszka Ptak tel: 510160506 syndyk.ptak@gmail.com

Lokalizacja