Przestronny dom na sprzedaż 335 m2, łobez

380 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 8 pokoi

Powierzchnia 335 m²

Lokalizacja Łobez, Siewna

Cena 380 000 zł

Szczegóły

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

Oddział w Szczecinie

ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

w Łobzie przy ul. Siewnej 5a,

stanowiącej działkę gruntu ld dz. 321802_4.0001.396/108 Bi – o pow. 0,0628 ha

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łobzie księga wieczysta KW SZ1L/00003870/6.

Na w/w działce gruntu usytuowany jest budynek o pow. netto: 335,17 m2

Cena wywoławcza wynosi 380 000,00 zł

(słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług

Przetarg – licytacja ustna odbędzie się

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przy ul. Matejki 22

w dniu 04 czerwca 2019 r. godz. 12:00 – pok. 115.

Jedno postąpienie nie może być niższe niż 3 800,00 zł (trzy tysiące osiemset zł)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

w terminie do dnia 31 maja 2019 r. na rachunek bankowy prowadzony dla ZUS

– PKO BP 94 1020 5590 0000 0002 9330 7017, z dopiskiem:

„wadium za sprzedaż nieruchomości w Łobzie przy ul. Siewnej 5a”

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

W/w nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. Budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek posiada wadę szczegółowo opisaną w pkt 2 Regulaminu przetargu.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna będzie w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora przetargu.

Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w zaklejonej kopercie z adnotacją: „przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łobzie ul. Siewna 5a – nie otwierać przed 04 czerwca 2019 r. godz. 12:00” w sekretariacie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok. 113 (sekretariat ZUS) w terminie do dnia 03 czerwca 2019 r. do godz. 15:00, w której muszą być umieszczone dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie przetargu.

Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i wpłata wadium stanowi równocześnie zobowiązanie Oferenta do przystąpienia do przetargu. Jeżeli pomimo złożenia zgłoszenia uczestnictwa i wpłacenia wadium Oferent nie przystąpił do przetargu bądź przystąpił do przetargu, ale nie zaoferował ceny zakupu równej cenie wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia - wadium wpłacone przez takiego Oferenta nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe warunki sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz sposób przygotowania zgłoszenia uczestnictwa zawarte są w Regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem zgłoszenia. Regulamin dostępny jest w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok.153 lub na stronie www.zus.pl / ZUS: strona główna / polecane / sprzedaż i wynajem nieruchomości

Osobą do kontaktów w sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości, wizji lokalnej oraz regulaminu przetargu jest Łukasz Majcher, mail: lukasz.majcher@zus.pl lub telefonicznie tel. 022 667 19 33

Uwaga:

1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1182 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000 PLN organizator przetargu zobowiązany jest do uzyskania zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na jej sprzedaż.

2) na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 2363) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

3) w związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN.

Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1707 Podstawowe informacje o obiekcie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1708
Zestawienie powierzchni: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1709

Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie tel: 022 667 19 33 lukasz.majcher@zus.pl

Lokalizacja