Przestronny dom na sprzedaż 420 m2, świętochłowice

400 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 7 pokoi

Powierzchnia 420 m²

Lokalizacja Świętochłowice, Bytomska

Cena 400 000 zł

Szczegóły

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600 ZŁ NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664 OGŁASZA PRZETARG USTNY W FORMIE LICYTACJI NA ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 6

  • działka nr 3220/1 - KW KA1C/00002955/7 - obręb 0001 Chropaczów

cena wywoławcza: 400 000,00 zł netto wadium: 40 000,00 zł, postąpienie: 4 000,00 zł,

podatek Vat – ZW

Opis działki nr 3220/1 – nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki gruntu o powierzchni 1002 m2. Kształt działki zbliżony jest do regularnego, składa się z dwóch prostokątów, o długości wzdłuż drogi 38 m i szerokości 21 m i w części 26m. Teren nachylony wzdłuż drogi w kierunku północno – wschodnim. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, który usytuowany jest w południowo – zachodnim narożu działki. Pozostały teren nie jest zabudowany. Teren nie jest ogrodzony.

Opis budynku mieszkalnego – budynek mieszkalny jest obiektem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym z gospodarczym strychem. Obiekt wzniesiony został w 1909r. Budynek jest murowany z cegły, dach kryty papą. Od 2018r. budynek jest niezamieszkały. Budynek posiada centralnie położoną klatkę schodową, po obu stronach której usytuowane są lokale mieszkalne. Lokale mieszkalne o niskim standardzie, ogrzewanie piecami węglowymi. Wc usytuowane są na klatkach schodowych, części lokali adoptowano pomieszczenia na łazienkę i wc. Na poziomie parteru znajdują się 2 lokale użytkowe z odrębnymi wejściami z zewnątrz budynku.

Powierzchnia użytkowa budynku: 420,40 m2

w tym:

  • powierzchnia lokali mieszkalnych: 320,29 m2

  • powierzchnia lokali użytkowych: 100,11 m2

Przyłącza budynku do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej zostały odcięte. Brak przyłącza gazowego, sieć gazowa przebiega w przyległej ulicy.

Opis konstrukcji i wykończenia budynku – ściany zewnętrzne murowane z cegły, stropy drewniane, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą, rynny i rury spustowe: PCV. Schody na klatce schodowej o konstrukcji drewnianej.

Stolarka okienna:

  • na klatce schodowej okna PCV po wymianie

  • w lokalach mieszkalnych okna drewniane

  • w części lokali na parterze okna zabezpieczone

Uwarunkowania planistyczne i ochronne – Zgodnie z MPZP na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ul. Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ – południe, zatwierdzonym uchwałą nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:

23 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Zgodnie z zapisami § 7 pkt. 3f miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy budynek objęty jest ochroną konserwatorską.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 24 lipca 2019 roku (środa) o godzinie 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).

UWAGA: UDOSTĘPNIENIE BUDYNKU WEWNĄTRZ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.07.2019R W GODZ. OD 8:00 DO 12:00 Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 19 lipca 2019 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BPO/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

  1. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32 781-66-16 wew. 57 biuro@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja