Przestronny dom na sprzedaż 587 m2, łódź

3 164 200 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 7 pokoi

Powierzchnia 587 m²

Lokalizacja Łódź, Katedralna

Cena 3 164 200 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości „FEBUS AUTO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, KRS 0000097914, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

a) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym z częścią mieszkalną, o powierzchni użytkowej 587,42 m2, położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 2a, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie B-31 (Łódź-Bałuty) jako działki o nr 79/12 o powierzchni 0,0054 ha i nr 87/1 o powierzchni 0,1286 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00086170/2;

b) prawa własności nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami produkcyjno-magazynowymi o powierzchni użytkowej odpowiednio: 1830,10 m2 i 697,0 m2, położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 2, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie B-31 (Łódź-Bałuty) jako działki o nr 79/13 o powierzchni 0,003 ha, nr 79/14 o powierzchni 0,0008 ha, nr 81/3 o powierzchni 0,5262 ha, nr 81/5 o powierzchni 0,0041 ha dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00012245/0;

c) elementów wyposażenia związanego z nieruchomością w postaci: 9 agregatów klimatyzacji, 2 pieców akumulacyjnych, systemu alarmowego, TV przemysłowej wraz z rejestratorem BCS, centrali monitoringu, systemu wentylacji elektromechanicznej, trwałej zabudowy meblowej.

Przedmiot przetargu wskazany w pkt a – c podlega łącznej sprzedaży.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 k.c.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3 164 200 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) i jest ceną netto. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili podpisania umowy sprzedaży, przy czym stawka obowiązująca w dniu sporządzenia niniejszych warunków wynosi 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 316 420,00 zł (trzysta szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 13 1020 3408 0000 4202 0403 9905.

O zachowaniu terminu do wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku masy upadłości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza, w tym nie dokonując zapłaty ceny.

Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone, zostaną zwrócone przez syndyka nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku zakończenia przetargu w inny sposób niż poprzez dokonanie wyboru oferty.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

Oferty na piśmie należy składać w Kancelarii syndyka (Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270, lok. 412, 90-361 Łódź) w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane oferenta oraz nanieść oznaczenie “Przetarg na zakup nieruchomości FEBUS AUTO”.

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data jej doręczenia do Kancelarii syndyka.

Oferta musi zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, adresu oraz formy prawnej oferenta;

b) oferowaną cenę netto zakupu przedmiotu przetargu opisanego w § 1, wyrażoną liczbowo i słownie.

c) własnoręczny podpis składającego ofertę (osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta).

Do oferty należy załączyć:

a) w przypadku przedsiębiorców - odpisy z właściwych rejestrów lub ewidencji, w tym w formie wydruków internetowych;

b) w przypadku osób fizycznych – kopię dowodu osobistego lub paszportu.

c) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;

d) dokumenty wykazujące, że osoba (osoby), która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest uprawniona do jego reprezentacji;

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert i wybór oferty odbędą się na posiedzeniu jawnym, które zostanie przeprowadzone w dniu 3 września 2019 r. o godzinie 10:00 w sali 309 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 w Łodzi.

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa wysokość oferowanej ceny. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza.

Umowa sprzedaży zawierana jest w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności notarialne i publicznoprawne, a także za wydawane wypisy aktu notarialnego, ponosi kupujący.

Cena wynikająca z wybranej oferty wraz z podatkiem od towarów i usług muszą być w całości zapłacone przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości.

Brak zapłaty ceny uprawnia syndyka do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

Syndyk może, aż do chwili wydania postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta, odwołać przetarg bez podawania przyczyn.

Szczegółowa regulacja przetargu, jego przebiegu, wymogów dotyczących uczestników przetargu i ofert zawarta jest w „Warunkach przetargu”, które można uzyskać na piśmie bądź w formie elektronicznej w kancelarii syndyka.

Syndyk udostępnia również operaty szacunkowe nieruchomości.

Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek, adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, tel. 42 6844227, 506377604, email: bartosz.zacharek@adwokatura.pl

Bartosz Zacharek, syndyk.

Kontakt: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek tel: 506377604 bartosz.zacharek@adwokatura.pl

Lokalizacja