Przestronny dom na sprzedaż 947 m2, Warszawa

1 952 470 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 12 pokoi

Powierzchnia 948 m²

Lokalizacja Warszawa, Świerkowa

Cena 1 952 470 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE Informacyjne

Syndyk Masy Upadłości

CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie,

Informuje, że posiada do sprzedaży n/w nieruchomość zaś jej sprzedaż może nastąpić w

drodze przetargu po uzyskaniu zgody w formie Uchwały Rady Wierzycieli

I. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego tj.

  1. prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Świerkowej 2 i 2A stanowiącej działki gruntu o numerach ew. 56/1 o powierzchni 208 m2, 56/2 o powierzchni 1 870 m² oraz 56/3 o powierzchni 7 980 m2 wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00331123/5 oraz WA3M/00380518/9;

  2. urządzenia i ruchomości stanowiące części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości;

II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i ruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22) 597 60 66 lub (22) 597 61 52 w dni powszednie w godz. 10.00 do 15.00, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości i ruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska tel. 512 363 428;

III. Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła 1.952.470,- zł netto (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).

IV. Każdy zainteresowany w/w nieruchomością może składać ofertę do syndyka na jej zakup ze wskazaniem oferowanej ceny jednak jej sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli na jej sprzedaż z określeniem warunków sprzedaży.

V. Oferta w przypadku ogłoszenia przetargu powinna zawierać:

a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy,

b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej.

c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta,

d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców),

e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag.

VI. Wszyscy zainteresowani przedmiotową nieruchomością mogą składać oferty na jej zakup do syndyka CEZEX Sp. z o.o. ul. Modlińska 6; 03-216 Warszawa, jednak przyjęcie oferty może nastąpić jedynie w drodze przetargu, jaki zostanie ogłoszony po uzyskaniu zezwolenia Rady Wierzycieli.

VII. Ogłoszenie przetargu nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli na jego ogłoszenie określając ostateczną cenę wywoławczą, termin składania ofert, warunki przetargu, wysokość wadium oraz termin jego rozstrzygnięcia.

VIII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki.

IX. Kupujący nieruchomość i ruchomości nabędzie je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin].

X. Integralną częścią ogłoszenia przetargowego będą warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego Komisarza lub Radę Wierzycieli z którymi każdy oferent będzie mógł się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie ul. Modlińska 6 (IV piętro).

Kontakt: CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tel: 512 363 428 aandryszewska@cezex.pl

Lokalizacja