Dom na sprzedaż 79 m2, Poznań

168 150 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 80 m²

Lokalizacja Poznań, Ścinawska

Cena 168 150 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Katarzyny Matuszak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu przy ul. Ścinawskiej 8, działka nr 40, o powierzchni 970 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 79,60 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej KW nr PO1P/00034736/9, szczegółowo opisanego w „Operacie szacunkowym” z dnia 03 kwietnia 2019 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak wartość oszacowania, tj. kwotę 168.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100 złotych) netto.

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiot sprzedaży stanowi opisany powyżej udział w prawie.

  2. Bezwarunkowe oferty wraz z wymaganymi dokumentami na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej oceny oraz dokładnym oznaczeniem składającego ofertę składać należy w terminie do dnia 12 września 2019 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która powinna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 139/17” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Katarzyny Matuszak – nie otwierać”.

  3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 16.815,00 zł na konto masy upadłości w Santander Consumer Bank S.A. nr 18 1090 2590 0000 0001 3478 0300.

  4. Syndyk masy upadłości oraz Sędzia – komisarz zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.

  5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

  6. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00.

Kontakt: Syndyk Łukasz Grenda tel: 61-670-73-73 biuro@kancelariagrenda.pl

Lokalizacja