Regulamin korzystania z serwisu 7go.pl

Ostatnia aktualizacja: 19. listopada 2018

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Serwisu 7go.pl funkcjonującego na stronie internetowej www.7go.pl.

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 2. Serwis – strona internetowa, funkcjonująca pod adresem www.7go.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z funkcjonalności Serwisu.
 4. Ogłoszenie, Oferta – czasowa publikacja w Serwisie, informująca o możliwości sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości (mieszkania lub domu). Prezentowane w Serwisie Ogłoszenia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenie ma za zadanie jedynie zachęcić Użytkowników do kontaktu z Ogłoszeniodawcą.
 5. Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który dodał Ogłoszenie w Serwisie.
 6. Właściciel, Operator, Administrator danych osobowych – Wojciech Peterman, prowadzący działalność gospodarczą we Wrocławiu (50-571), ul. Wandy Rutkiewicz 28/18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; NIP: 7532427429, REGON: 368556465.
 7. Cena - cena netto (bez podatku VAT) za opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie.

2. Zasady ogólne

 1. Serwis stanowi platformę, na której Użytkownicy potencjalnie zainteresowani kupnem lub wynajmem nieruchomości mogą zapoznać się Ofertami prezentowanymi przez Ogłoszeniodawców.
 2. Ogłoszenia mają charakter informacyjny, ich celem jest zachęcenie zainteresowanych Użytkowników do kontaktu z Ogłoszeniodawcą.
 3. Serwis umożliwia odwiedzającym Użytkownikom zapoznanie się z najważniejszymi cechami nieruchomości, a także udostępnia dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy. Dane (w tym dane osobowe) podane przez Ogłoszeniodawcę są publiczne. Ogłoszeniodawca ponosi ryzyko związane z upublicznieniem danych.
 4. Operator nie bierze udziału ani nie pośredniczy w procesie zawarcia jakichkolwiek umów między Użytkownikami Serwisu.
 5. Korzystanie z opublikowanych danych w celach innych niż związanych z zapoznaniem się Ogłoszeniami nieruchomości, w szczególności ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie, jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 6. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do edycji lub usunięcia swojego Ogłoszenia. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@7go.pl.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Regulaminem i funkcjonowaniem Serwisu, prosimy o kontakt z Operatorem przez okno czatu widoczne na stronie lub poprzez e-mail: info@7go.pl.

3. Dodawanie Ogłoszenia

 1. Użytkownik sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Serwisu formularz dodawania Ogłoszeń. Informacje zawarte w treści Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie prezentowanej nieruchomości.
 2. Wszelkie opłaty związane z dodaniem Ogłoszenia oraz jego ewentualnym przedłużeniem po okresie 30. dni określone są w aktualnym cenniku. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany wysokości ustalonej opłaty za dodanie nowego Ogłoszenia oraz opłat za usługi dodatkowe.
 3. Treść Ogłoszenia powinna być prawdziwa, rzetelna i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 4. Treść zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń, w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 5. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych).
 7. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest przedstawić nieruchomość na co najmniej jednym zdjęciu. Dopuszczalna liczba zdjęć wynosi 10. Każde dodane zdjęcie musi spełniać poniższe wymagania:
  • prezentacja nieruchomości na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu Ogłoszenia,
  • zdjęcie może prezentować wnętrzne nieruchomości,
  • zdjęcie musi być ostre i wyraźne,
  • zdjęcie musi być w poziomej orientacji,
  • zdjęcie może zawierać logo Ogłoszeniodawcy, jednak nie powinno ono zajmować więcej niż 10% powierzchni,
  • minimalny rozmiar zdjęcia to 800x400 pikseli,
  • maksymalna waga pliku to 10 MB,
  • akceptowalne są wyłącznie pliki JPG.
 8. Zabronione jest podawanie numeru telefonu Ogłoszeniodawcy na zdjęciach, w tytule lub opisie Ogłoszenia.
 9. Dodając Ogłoszenie, Użytkownik zleca Operatorowi publikację Oferty. Ogłoszeniodawca oświadcza zarazem, iż posiada niezbędne prawa do prezentowanej nieruchomości lub ma zgodę jej właściciela do publikacji Oferty.
 10. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, że publikacja Oferty w Serwisie jest równoznaczna z upublicznieniem jego danych kontaktowych, w celu umożliwienia kontaktu innym Użytkownikom oraz adresu w celu lokalizacji nieruchomości.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do niepublikowania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub naruszających interes lub dobra osobiste osób trzecich.
 12. Publikując Ogłoszenie Użytkownik nie będzie naruszał praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych.
 13. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na prowadzenie przez Operatora działań reklamowych mających za przedmiot opublikowane Ogłoszenie, przy pomocy dostępnych środków przekazu, zwłaszcza mediów społecznościowych.
 14. Ogłoszenie prezentujące daną nieruchomość może być opublikowane jednocześnie tylko raz.
 15. Operator zaakceptuje bądź odrzuci przesłane przez Użytkownika Ogłoszenie w ciągu 24 godzin od momentu jego dodania. Zaakceptowane Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie przez okres 30. dni, z możliwością jego przedłużenia.
 16. Po upływie okresu publikacji Oferta staje się nieaktywna i Użytkownicy nie mogą zobaczyć danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy.
 17. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad związanych z dodawaniem Ogłoszenia, Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji lub jej usunięcia.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do poprawek edytorskich treści oraz tytułu ogłoszenia, a także do usunięcia zdjęć, które nie spełniają wymagań określonych w punkcie 3.7. niniejszego Regulaminu.
 19. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń sprzecznych z niniejszym Regulaminem.

4. Postanowienia końcowe

 1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa lub zmiana funkcjonalności Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Operatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.