Udział 1/3 w prawie własności nieruchomości

119 248 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 7 pokoi

Powierzchnia 204 m²

Lokalizacja Kraków, Isep

Cena 119 248 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 38/6 i 38/9, położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie (KW nr KR1P/00188872/9).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 1/3 w prawie własności do nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 38/6 o powierzchni 0,2672 ha oraz działki ewidencyjnej 38/9 o powierzchni 0,0161 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz mieszkalno – gospodarczym, położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00188872/9 zwanego dalej Przedmiotem Sprzedaży.

Cena wywoławcza wynosi 119.248,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez PKO BP S.A. nr 88 1020 2906 0000 1002 0396 9979 wadium w wysokości 11.924,80 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 80/100 złote) w terminie do dnia 07 stycznia 2018 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 500/17”.

Oferty należy składać do Macieja Knopka - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 07 stycznia 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 07 stycznia 2019 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 500/17– NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz - adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umowy sprzedaży,

 2. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

 3. dowód uiszczenia wadium;

 4. oświadczenie oferenta, że:

 • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

 • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

 1. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 08 stycznia 2019 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 12:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie https://upadlosc.eu/?p=118 .

Regulamin: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1325

Kontakt: Syndyk Maciej Knopek tel: 12 634 52 92 syndyk@upadlosc.eu

Lokalizacja